NGƯỜI LÀNG HÀ BẢN LĨNH - VĂN MINH - LỊCH SỰ - ĐEM TÀI NĂNG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
Chào mừng bạn đến với kênh thông tin của người Làng Hà.                     Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng nhấn vào đây.

DANH SÁCH CUNG TIẾN XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG HÀ

14/02/2015 8:23:00 CH

Theo thư kêu gọi xây dựng Văn Chỉ Làng Hà - Quảng Khê - Quảng Xương - Thanh Hóa. Con em Làng Hà đang công tác và làm việc trên khắp mọi miền đất nước đã hưởng ứng lời kêu gọi góp phần vào việc xây dựng Văn Chỉ Làng Hà.

DANH SÁCH CUNG TIẾN 
XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG HÀ

QUẢNG KHÊ- QUẢNG XƯƠNG- THANH HÓA

Tính đến ngày 14/ 02/ 2015

KHU VỰC VŨNG TÀU

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

1

Trần Ngọc Tăng

 

2.200.000đ

 

2

Vũ Xuân Năm

 

2.000.000đ

 

3

Lê Xuân Tiến

 

2.000.000đ

 

4

Trần Ngọc Kiên

 

1.000.000đ

 

5

Trần Thị Lý

 

1.000.000đ

 

6

Lê Ngọc Lực

 

1.000.000đ

 

7

Lê Trọng Quyền

 

500.000đ

 

8

Trần Ngọc Tiến

 

200.000đ

 

9

Lê Ích Triều

 

200.000đ

 

10

Trần Ngọc Thành

 

200.000đ

 

11

Lê Thị Nhung

 

200.000đ

 

12

Nguyễn Tiến Thỏa

 

200.000đ

 

13

Trần Thị Việt

 

100.000đ

 

14

Nguyễn Thị Chung

 

100.000đ

 

15

Lê Thị Hằng

 

100.000đ

 

16

Lê Thị Hậu

 

100.000đ

 

17

Trần Thị Vân

 

100.000đ

 

18

Trần Thị Tình

 

        100.000đ

 

19

Nguyễn Thị Thủy

 

100.000đ

 

20

Trần Ngọc Độ

 

500.000đ

 

 

Cộng:

11.900.000đ

 

 

Mười một triệu chín trăm nghìn đồng chẵn

 

 

 

 

 

KHỐI CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN TRONG LÀNG

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

1

Ngô Văn Chân

Thôn 7

1.000.000đ

Chưa nộp

2

Ngô Ngọc Hưng

Thôn 2

1.000.000đ

 

3

Lê Xuân Chiều

Thôn 7

500.000đ

 

4

Nguyễn Tiến Kỳ

Thôn 2

500.000đ

 

5

Nguyễn Thị Nhuận (Trâm)

Thôn 2

500.000đ

Chưa nộp

6

Nguyễn Tiến Hanh

Thôn 2

500.000đ

 

7

Nguyễn Tiến Dũng

Thôn 2

500.000đ

 

8

Lê Thế Sự

Thôn 1

500.000đ

 

9

Vũ Xuân Núi

Thôn 1

500.000đ

 

10

Trần Ngọc Tuân

Thôn 1

500.000đ

11

Nguyễn Hữu Toán

Thôn 1

500.000đ

12

Trần Ngọc Hùng

Thôn 1

500.000đ

13

Lê Thế Sơn (Tụ)

Thôn 2

200.000đ

 

14

Nguyễn Tiến Thiềm

Thôn 1

200.000đ

 

15

Trần Trọng Đông (Đôi)

Thôn 1

200.000đ

Chưa nộp

16

Lê Thế Chuyên (Chính)

Thôn 2

200.000đ

17

Nguyễn Tiến Ngữ

Thôn 1

500.000đ

 

18

Lê Thế Thiệu (Cân)

Thôn 2

500.000đ

 

19

Lê Thế Phan (Ty)

Thôn 7

500.000đ

Chưa nộp

20

GĐ Bảy Thỏa

Thôn 2

500.000đ

 

21

Lê Thế Trừ

Thôn 2

5.000.000

 

22

Lường Văn Ngân

Thôn 7

1.000.000

 

23

Vũ Xuân Đảng

Thôn 2

500.000

 

24

Lê Văn Trảu

Thôn 7

200.000đ

Chưa nộp

25

Lê Văn Hoàng

Thôn 7

     500.000

 

26

Lê Xuân Ninh

Thôn 2

 2.000.000

 

27

Lê Xuân Quảng

Thôn 2

1.000.000

 

28

Trần Trọng Minh

Thôn 1

1.000.000

 

29

Lê Thị Thường (Điềm Bê)

Thôn 2

500.000

 

30

Lê Xuân Doanh

Thôn 1

500.000

 

31

Lê Ngọc Lục

Thôn 1

500.000

 

32

Nguyễn Quốc Việt

Thôn 7

600.000

 

33

Lê Văn Huyên

Thôn 1

500.000

 

34

Vũ Xuân Hương

Thôn 1

200.000

 

35

Nguyễn Tiến Hải (Đóa)

Thôn 2

1.000.000

 

36

 Lê Đăng Tiến (Tạc)

Thôn 2

1.000.000 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 


KHỐI GIÁO VIÊN ĐƯƠNG CHỨC TRONG LÀNGSTT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

1

Nguyễn Tiến Vấn

Thôn 7

 

Cây cảnh

2

Lê Ngọc Chế

Thôn 2

1.000.000đ

 

3

Nguyễn Tiến Thược

Thôn 2

1.000.000đ

 

4

Lê Thị Lài

Quảng Lợi

1.000.000đ

 

5

Trần Ngọc Dũng

Lưu Vệ

1.000.000đ

 

7

Lê Thế Diệp

Thôn 2

500.000đ

 

7

Lê Thế Tuyển

Thôn 2

500.000đ

 

8

Phạm Thị Ân (Hùng)

Thôn 2

500.000đ

 

9

Nguyễn Thị Tuyết (Sáng)

Thôn 2

500.000đ

 

10

Lê Thế Lập

Thôn 2

1.000.000đ

 

11

Vũ Xuân Hiểu

Thôn 1

1.000.000đ

 

12

Lê Đình Thường (Bích)

Thôn 1

1.000.000đ

 

13

Nguyễn Tấn Phú

Thôn 2

500.000đ

14

Chu Thị Lương

Thôn 2

500.000đ

 

15

Cô Tâm (Vợ Ngô Hưng)

Thôn 2

500.000đ

 

16

Vũ Thị Tuyết (Hoài)

Thôn 1

500.000đ

 

17

Lê Xuân Đông

Thôn 2

10.132.000đ

 

18

Lê Xuân Viên

Thôn 7

1.000.000

 

19

Nguyễn Thị Nhuận

Thôn 1

500.000

 

20

Vũ Xuân Hãy

Thôn 1

1.000.000

 

21

Lê Thị Tuyết (Hoàn)

Thôn 1

500.000

 

22

Nguyễn Tiến Trí

Thôn 7

1.000.000

 

 23

Mai Thị Thu (Hùng)

Thôn 1

500.000

 

 

 

KHU VỰC HÀ NỘI

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

1

Lê Thế Nguyên

Thôn 2

20.000.000

 

2

Nguyễn Tiến Tâm

Thôn 2

20.000.000

 

3

Nguyễn Tiến Phúc

Thôn 2

5.000.000

 

4

Nguyễn Tiến Toản

Thôn 2

10.000.000

 

5

Nguyễn Tiến Đức

Thôn 2

5.000.000

 

6

Nguyễn Tiến Chương

Thôn 1

10.000.000

 

7

Nguyễn Tiến Chất

Thôn 1

3.000.000

 

8

Vũ Xuân Vợi

Thôn 1

1.000.000

 

9

Lê Ngọc Lũy

Thôn 2

5.000.000

 

10

Nguyễn Tiến Khánh

Thôn 2

2.000.000

 

11

Lê Thị Liên

Thôn 2

1.000.000

 

12

Lê Thị Lệ

Thôn 2

1.000.000

 

13

Lê Minh Duyên

Cháu Ô Liễn

1.000.000

 

14

Lê Trọng Lập

Con ông Mão

1.000.000

 

15

Vũ Thị Diệu

Thôn 1

2.000.000

 

16

Lê Thế Cao

Thôn 7 

1.000.000

 

17

Lê Phan Ân

Thôn 1

10.000.000

 

18

Lê Thế Trí

Thôn 7

500.000

 

19

Nguyễn Tiến Dương

Thôn 7

500.000

 

20

Nguyễn Tiến Huy

Thôn 7

500.000

 

21

Nguyễn Tiến Huynh

Thôn 2

500.000

 

22

GĐ Ông : Lê Thế Hán

Thôn 2

1.000.000

 

23

Lê Huy Cơ

Thôn 7

 200.000

 

24

Lê Thị An

 Thôn 7

1.000.000

 

25

Lê Thị Luật

 Thôn 2

1.000.000

 

26

Lê Thị Chuyền

Thôn 2

1.000.000

 

26

Nguyễn Thị Thục

Thôn 2

500.000

 

 

Cộng:

104.700.000

 

 

Một trăm linh bốn triệu bảy trăm nghìn đồng

 

 


KHU VỰC KHÁC


STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Báo

Hà Nội

 

10.000.000đ

 

2

Nguyễn Tiến Công

Hà Nội

 

3

Nguyễn Tiến Trung

TP Thanh Hóa

 

4

Lê Thành Chung

Đà Nẵng

500.000

 

5

Lê Xuân Bính

Quảng Trị

10.000.000

 

6

Lê Thế Nhạc

Vĩnh Phúc

        1.000.000

 

7

Nguyễn Tiến Chấn

Bác sỹ QY

3.000.000

 

8

LêThếThự                          

TP HCM

5.000.000

 

 

Cộng:

29.500.000

 

 

Hai mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng

 

 


KHU VỰC Tp. HCMSTT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

1

Lê Văn Cường

Thôn 2

5.000.000

 

2

Vũ Xuân QUang

Thôn 1

2.000.000

 

3

Lê Thế Chuyên

Thôn 2

500.000

 

4

Lê Thế Dũng

Thôn 7

500.000

 

5

Nguyễn Tiến Hảo

Thôn 2

500.000

 

6

Nguyễn Thị Hường

Thôn 2

200.000

 

7

Trần Thị Kim

Thôn 7

200.000

 

8

Lê Thế ĐỈnh

Thôn 2

200.000

 

9

Lê Thị Nguyên

Thôn 2

200.000

 

10

Lê Thế Dương

Thôn 7

100.000

 

11

Nguyễn Thị Hạnh

Thôn 1

100.000

 

12

Nguyễn Thị Quỳnh

Thôn 2

100.000

 

13

Lê Hữu Sỹ

Thôn 1

100.000

 

 

Cộng

9.700.000

 

 

Chín triệu bảy trăm nghìn đồng

 

 

 


HỘI GIÁO VIÊN HƯU TRÍSTT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

1

TrẦN Ngọc Tuyết

Thôn 1

500.000

 

2

Nguyễn Thị Cẩn

Thôn 7

500.000

 

3

Lê Thị Miên

Thôn 2

300.000

 

4

Đoàn Thị Hoàn

Thôn 2

200.000

 

5

Nguyễn Thị Ong

Thôn 2

100.000

 

6

Nguyễn Thị Cán

Thôn 1

100.000

 

7

Nguyễn Thị Xuân

Thôn 7

100.000

 

8

Vũ Thị Lý

Thôn 1

50.000

 

9

Lê Thị Phụng

Làng Nga

50.000

 

10

Nguyễn Văn Chương

 

50.000

 

11

Lê Thị Lâm

Thôn 7

50.000

 

12

Nguyễn Thị Nụ

Thôn 1

50.000

 

13

Lê Thị Lộc

Đại Trung

50.000

 

14

Bùi Thị Cúc

Thôn 7

50.000

 

 

Cộng

2.200.000

 

 


CẬP NHẬT DANH SÁCH CUNG TIẾN ĐỢT 2STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

1

Lê Thế Nguyên

Hà Nội

20.000.000

 

2

Nguyễn Tiến Tâm

Hà Nội

25.000.000

 

3

Nguyễn Minh Khánh

Hà Nội

2,000.000

 

4

Lê Ngọc Lũy

Hà Nội

2.000.000

 

5

Vũ Thị Diệu

Hà Nội

1.000.000

 

6

Vũ Xuân Vợi

Hà Nội

1.000.000

 

7

Nguyễn Tiến Huynh

Hà Nội

500.000

 

8

Lê Thế Trí

Hà Nội

500.000

 

9

Nguyễn Tiến Tuân

Hà Nội

1.000.000

 

10

Lê Thị Lệ

Hà Nội

500.000

 

11

Vũ Xuân Năm

Vũng Tầu

3.000.000

 

12

Lê Thế Đỉnh

Sài Gòn

800.000

 

13

Ngô Văn Cần

Thôn 7

1.000.000

 

 14

Nguyễn Minh Tiến 

Thôn 7 

1.000.000 

 

 15

 Lê Huy Thanh

Thôn 7

1.000.000 

 

 16

 Lê Thị Liên

Thôn 2

500.000 

 

 17

 Trần Ngọc Dũng (Tham)

Thôn 1 

3.000.000đ 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến
   
  
 
 
   
 
NGƯỜI TÀI TRỢ
Đặt làm trang chủ